breadsm_twothirds.gif (1483 bytes)applesmhalf.gif (971 bytes)