breadsm_twothirds.gif (1483 bytes)
applesmhalf.gif (971 bytes)