breadsm_onethird.gif (1132 bytes)applesm_onethid.gif (911 bytes)