breadsm_onethird.gif (1132 bytes)
applesm_onethid.gif (911 bytes)