Publications  

Empirical Studies

OLDRICH KYN ZDROJE NEBO PODNETY RUSTU?

 


ZDROJE NEBO PODNETY RUSTU?


Oldrich Kyn
 

 

  I. 

 

Nedávno uveřejněná stať Karla Sošky „Investice a hospodářský růst“1 zřejmě polemizuje s názory některých našich ekonomů, kteří kritizovali snahu řešit ekonomickou stagnaci v ČSSR rychlým zvyšováním objemu investic. K. Soška se přitom snaží rehabilitovat stanovisko, že investice jsou a budou nejdůležitějším deteriminantem ekonomického růstu a že tedy prů­běh růstu závisí především na vývoji akumulace.

Podobné stanovisko nacházíme i ve stati M. Součka „Reprodukce zdrojů ekonomického růstu a rozdělovací procesy“.2 M. Souček řeší ovšem poně­kud jiný problém než K. Soška a jejich názory ani způsob argumentace nejsou totožné. Přece však jsem po přečtení jeho statě nabyl dojmu, že podobně jako Soška spatřuje hlavní problém růstu v „reprodukci zdrojů růstu“, čímž má na mysli akumulační

Základní tvrzení M. Součka „tam, kde se nevytvářejí zdroje růstu, nemůže ani probíhat růst“3 může mít různý výklad podle toho, budeme-li za „zdroje“ považovat jen akumulaci, nebo budeme-li je chápat obecněji včetně inovací, technického pokroku, organizačních změn, podnětů atd. Některá další tvrzení M. Součka, zejména jeho analýza úlohy rozdělovacích procesů,4 mne utvrzuje v názoru, že svou tézi vykládá prvým způsobem. Je možné, že se mýlím, poněvadž jiné části jeho stati by připouštěly jiný výklad. Autentický výklad svých myšlenek může ovšem podat pouze Souček sám. Věřím proto, že vykládám-li si jeho stať špatně, ukáže sám, kde jsem se mýlil.

 

   Odlišné stanovisko nacházíme ve statích celé řady našich ekonomů (O. Šik, V. Nachtigal, J. Goldmann, M. Toms a M. Hájek aj.) publikovaných  v časopisech Politická ekonomie, Plánované hospodářství a Hospodářské noviny.5 Toto stanovisko velmi výstižně formulovali M. Toms a M. Hájek ve stati Determinanty ekonomického růstu a Integrální produktivita (Politická ekonomie č. 10/1966), kde čteme: „Na počátku poválečných let byla za imperativ růstu považována kvantitativní zásoba kapitálu. Poměrně velmi jednoduché modely ekonomického růstu často postupovaly přímou proporcionalitou mezi růstem kapitálu a růstem produkce . . . Provedený empirický výzkum však dovoluje vznést velmi závažné pochyby o adekvát­nosti takové jednoduché teorie. Výsledky empirické analýzy dlouhodobých trendů růstu . . . vice než přesvědčivě dokazují, že rozhodujicím zdrojem růstu je pozitivní aktivita třetího determinantu. Zvyšování integrální pro­duktivity zdrojů ve většině vyspělých zemí zajištuje 60—80 % tempa růstu národního důchodu“ (Politická ekonomie č. 10/1968, str. 874—875).

V  souladu s tímto stanoviskem nepovažují zmínění čeští ekonomové za příčinu hospodářské stagnace nedostatečné investiční zdroje (nízkou míru akumulace), a proto ani cestu k obnově tempa růstu nehledají na straně investic, ale v odstranění těch faktorů, které způsobovaly jejich malý růstový účinek. 

Stanovisko, vyjádřené výše slovy Tomse a Hájka, není ovšem monopolem ani vynálezem českých ekonomů. S rozvojem neoklasických modelů růstu a metod analýzy hospodářského vývoje, které se opírají o Cobb-Douglasovu produkční funkci, se v posledním desítiletí stále více předních zá­padních ekonomů přiklání k tomuto názoru. Mezi jinými jsou to E. D. Domar, R. M. Solow, J. W. Kendrick a další.

  K podobnému stanovisku se přihlásil ve svém referátě na Ekonometrickém kongresu ve Varšavě (záři 1966) také sovětský ekonom A. L. Vajnštajn, který pomocí empirických údajů za léta 1950—1960 prokazoval, že v Sovětském svazu se nepodařilo zastavit klesající tendenci tempa růstu ani zvyšováním míry akumulace. Jeden z hlavních důvodů vidí A. L. Vajnštajn v tom, že pokles podílu spotřeby na národním důchodu oslabuje podněty k práci a zpomaluje tak tempo růstu produktivity práce.

 

  Avšak ani práce polských ekonomů, na něž se Karel Soška tolik odvolává, nepotvrzují jeho stanovisko. Je to např. zcela evidentní u Michala Kaleckého, zejména v jeho knize „Náčrt teorie růstu socialistické eíkonomiky“. Také Oskar Lange (např. v knize Teorie reprodukce a akumulace) nepřed­pokládal nutnost zvyšování míry akumulace při ekonomickům růstu a dokonce explicite kritizoval tzv. zákon přednostního růstu I. skupiny před II.6

  Výrok Oskara Langeho, o který se K. Soška ve své stati opírá, byl určen pro rozvojové země. Oskar Lange tam jasně spojuje podstatné zvýšení míry akumulace s hospodářským „startem“. Dále však říká: „na vyšším stupni hospodářského vývoje, kdy se ekonomika stane složitější a diferencovanější, nabývá problém efektívnosti a podnětu čímdál větší důležitosti“.7

 Oskar Lange má snad pravdu, že „ve stadiu startu je podstatnou věcí mobilizace nezbytných fondů pro výrobní investice“ a že proto „určitý primitivismus plánování má v počátečních stadiích hospodářsikého rozvoje jisté oprávnění‘. Pokud však ČSSR není dnes v tomto stadiu, mělo by se v souladu s názory Langeho opírat o „subtilnější stránky plánování“.

  Karel Soška tvrdí, že nezbytným doprovodným jevem ekonomického růstu za socialismu je zvyšování míry akumulace. Prohlašuje to dokonce za „základní tézi, jež byla formulována klasickou marxistickou ekonomií“ (což by ovšem bylo třeba nějak prokázat) a ekonomové, kteří tento „ekonomický zákon“ kritizují, se prý dopouštějí „vážné chyby“. M. Souček hovoří na straně 146 o dvou možných alternativách snižování a zvyšování míry akumulace a přitom říká: „První alternativou bychom se v úvahách o teoretických otázkách ekonomického růstu v podmínkách socialistického hospodářství vlastně ani neměli zabývat“, protože prý „její destruktivní vliv na ekonomický rozvoj, je očividný a nepotřebuje tudíž roz­sáhlého teoretického objasňování“. 

 

 

 

 

 

 

 

Designed and maintained by Oldrich Kyn . If you want to send

a message to Oldrich Kyn  please click on the  following icon: