Publications  HET - History of Economic Thoughts
LEON WALRAS
O Walrasovi se v poslední době hodně píše, vesměs však pouze v souvislosti s jeho modelem statickým. Málo se ví, že Walras pracoval již koncem minulého století na dynamizaci svého modelu. Je známo, že Walrasův statický model se skládá ze čtyř soustav rovnic. Walras odlišuje výrobní faktory a hotové výrobky a zavádí technické koeficienty vyjadřující spotřebu jednotlivých výrobních faktorů na výrobu jednotlivých výrobků. Zároveň existuje ve Walrasově modelu všude zabudována funkční souvislost mezi množstvím a cenami (výrobních faktorů i hotových výrobků); je tedy založen na myšlence rovnováhy poptávky a nabídky ve všech odvětvích národního hospodářství. 
První Walrasova soustava rovnic vyjadřuje závislost nabídky výrobních faktorů na cenách všech výrobků i faktorů; druhá soustava rovnic vyjadřuje závislost poptávky po výrobních faktorech na výrobě všech hotových výrobků; třetí soustava rovnic vyjadřuje ceny hotových výrobků jako sumu cen výrobních faktorů a konečně čtvrtá soustava rovnic vyjadřuje poptávku po hotových výrobcích v závislosti na cenách všech výrobků i faktorů. Jsou-li dány všechny technické koeficienty a tvary poptávkových a nabídkových funkcí, lze řešením těchto čtyř soustav rovnic nalézt (pokud řešení existuje) množství a ceny výrobních faktorů a hotových výrobků, které vyrovnávají poptávku s nabídkou ve všech odvětvích národního hospodářství. Text Box:  
V paté části Walrasovy knihy Élements d'économie politique pure je model, rozšířen o proces akumulace a tvorby kapitálu. V tomto modelu se Walrasovi především objevuje čistý zisk (ve statickém modelu se ceny rovnaly výrobním nákladům) a úspory. Celkové úspory jsou součtem přebytků individuálních důchodů nad spotřebou, a jsou připojovány ke kapitálu. Formálně je do modelu zavádí jako zvláštní typ zboží. Poptávka po tomto zvláštním zboží je určena, podobně jako poptávka po jiných zbožích, poptávkovou funkcí, v níž jsou nezávislými proměnnými ceny ostatních výrobků a „cena” zboží úspory, kterou je převrácená hodnota čisté míry zisku. Tato „poptávková funkce” reprezentuje vlastně proces utváření úspor a má podobnou roli jako rovnice sklonu k úsporám v keynesovských modelech. Na druhé straně se celkové úspory musí rovnat celkovým investicím, to jest sumě investovaných statků vynásobených jejich cenami. Ceny investičních statků odvozuje Walras od „ceny služeb” investičních statků a jednotné míry zisku. 
K dosavadním rovnicím statického modelu tedy přibývají další rovnice, a to:

a) rovnice vyjadřující závislost tvorby úspor na cenách výrobků a jednotné míře zisku,

b) rovnice vyjadřující rovnost mezi prodejními cenami investič­ních statků a jejich výrobními náklady,

c) rovnice vyjadřující rovnost mezi sumou investic a úspor,

d) rovnice vyjadřující závislost cen investičních statků na cenách jejich služeb a jednotné míře čistého zisku.

Řešením tohoto rozšířeného modelu se dostane kromě již zmíněných veličin ještě: hodnota celkového přebytku důchodů nad spotřebou (úspory), množství vyráběných investičních statků, ceny investičních statků a velikost jednotné míry čistého zisku. 
Walras sám ovšem nevidí smysl svého modelu v tom, že by se uvedené veličiny na základě empirických koeficientů dosazených do rovnic skutečně vypočetly — např. pro potřeby plánování výroby. Naopak považuje svůj model jen za analytický nástroj „čisté” teorie, který mu slouží k tomu, aby dokázal, že volná konkurence vede automaticky nejen k statické tržní rovnováze, ale také k rovnováze akumulačního procesu. Sám to formuluje v následujícím závěru: „Akumulace na trhu ovládaném svobodnou konkurencí je operace, jejíž pomocí může být přebytek důchodů nad spotřebou přeměněn na takové typy a množství nových investičních statků, které mohou přinášet největší možné uspokojení potřeb jak těch, jež individuálně tvoří úspory, tak celkově všem spotřebitelům služeb investičních statků...“ 1) 

 

 

 

OK Economics was designed and it is maintained by Oldrich Kyn.
To send me a message, please use one of the following addresses:

okyn@bu.edu --- okyn@verizon.net

This website contains the following sections:

General  Economics:

http://econc10.bu.edu/GENEC/Default.htm

Economic Systems:  

http://econc10.bu.edu/economic_systems/economics_system_frame.htm

Money and Banking:

http://econc10.bu.edu/Ec341_money/ec341_frame.htm

Past students:

http://econc10.bu.edu/okyn/OKpers/okyn_pub_frame.htm

Czech Republic

http://econc10.bu.edu/Czech_rep/czech_rep.htm

Kyn’s Publications

http://econc10.bu.edu/okyn/OKpers/okyn_pub_frame.htm

 American education

http://econc10.bu.edu/DECAMEDU/Decline/decline.htm

free hit counters
Nutrisystem Diet Coupons