Publications  HET - History of Economic Thoughts
INTRODUCTION
Převážná většina modelů, s kterými se setkáváme v teoriích růstu mají agregátní charakter. To znamená, že se v nich obvykle operuje, celkovými nestrukturovanými objemy spotřeby, investic, celkovým národním důchodem apod. Navazují tak přímo na metodologii Keynesova zkoumání. Také marxistické modely růstu vycházející z Marxovy teorie reprodukce mají v podstatě agregátní charakter, i když v dělení na prvou a druhou skupinu je jistý prvek strukturování ekonomiky. V podstatě totéž platí o neoklasických modelech růstu založených na Cobb-Douglasově produkční funkci. 
Ačkoliv strukturální modely růstu ve skutečnosti nejsou o nic mladší, soustřeďovaly na sebe po delší dobu menší pozornost, nebo přesněji řečeno, soustřeďovaly pozornost poněkud jiné části ekonomické veřejnosti než agregátní modely růstu. Má to několik důvodů. Patrně velmi významný je fakt, že hlavní rozvoj teorií růstu je spojen s rozvojem keynesovské ekonomie a strukturální modely růstu nejdou úplně v duchu keynesovských koncepcí. Neméně důležitou úlohu sehrálo také to, že strukturální modely růstu jsou matematicky již natolik náročné, že se vymykaly z dosahu možností tradičně vychovaných ekonomů. Konečně faktem zůstává také to, že strukturální modely mohou sice zachytit reálněji četné vazby v ekonomice při procesu růstu, avšak v důsledku své složitosti se nestávají tak jasným a vhodným nástrojem analýzy zákonitostí makroekonomického růstu. Snaha po větší komplexnosti v matematických modelech je nutně doprovázena menší průzračností, a tím i mnohem obtížnější ekonomickou interpretací. Proto nelze očekávat, že by rozvoj strukturálních dynamických modelů zcela potlačil agregátní modely růstu. Půjde spíše o jistou dělbu práce.  
Agregátní modely zůstanou užitečné, poněvadž se řešení některých otázek hodí lépe než strukturální modely. Význam strukturálních modelů roste zejména v souvislosti s plánováním a národohospodářskou optimalizací, na což opět agregátní modely nestačí. V této souvislosti existuje v poslední době až fantasticky bohatý vývoj. Je to dáno nejen teoretickou atraktivností, ale praktickými potřebami. Mnoho zemí dnes do využití strukturálních modelů při plánování a řízení ekonomiky vkládá velké naděje. Nejrůznějších modelů bylo již vytvořeno takové množství, že není možné zde o všech hovořit. Proto se omezíme pouze na výklad některých nejzákladnějších strukturálních modelů a to zejména z hlediska jejich souvislosti s dosud probíranými teoriemi růstu. 
Pomineme-li Marxův dvouskupinový model, o němž jsme řekli, že má spíše agregátní než strukturální charakter (i když v současné době existuje řada prací zobecňujících Marxův model na více než dvě skupiny), dostaneme se jako první k Walrasovu modelu celkové rovnováhy.

 

 

 

OK Economics was designed and it is maintained by Oldrich Kyn.
To send me a message, please use one of the following addresses:

okyn@bu.edu --- okyn@verizon.net

This website contains the following sections:

General  Economics:

http://econc10.bu.edu/GENEC/Default.htm

Economic Systems:  

http://econc10.bu.edu/economic_systems/economics_system_frame.htm

Money and Banking:

http://econc10.bu.edu/Ec341_money/ec341_frame.htm

Past students:

http://econc10.bu.edu/okyn/OKpers/okyn_pub_frame.htm

Czech Republic

http://econc10.bu.edu/Czech_rep/czech_rep.htm

Kyn’s Publications

http://econc10.bu.edu/okyn/OKpers/okyn_pub_frame.htm

 American education

http://econc10.bu.edu/DECAMEDU/Decline/decline.htm

free hit counters
Nutrisystem Diet Coupons