FOOTNOTES

 

 

1 )     Jména tištěná kurzívou jsou odkazy na bibliografii, která je uvedena v závěru přehledu. Pokud se zde některý autor vyskytuje více než jednou, odlišujeme jednotlivá díla pořadovým číslem v hranatých závorkách. Vzájemnými odkazy v seznamu literatury jame odlišili práce, z nichž jame čerpali přímo, od prací, z nichž jsme čerpali jen zprostředkovaně.

 

2 Kautsky pochopitelně své názory později dále rozvíjel. V roce 1922 píše: Bez peněz jsou možné pouze dva druhy ekonomiky: Především již zmíněná primitivní ekonomika; přizpůsobená moderním rozměrům by znamenala, že veškerá  výrobní činnost ve státě by tvořila jednu velikou továrnu pod jedním centrálním řízením, jež by předepsalo úkoly každému jednotlivému podniku, shromažďovalo výrobky veškerého byvatelstva a přidělovalo naturálně každému podniku vý­robní prostředky a každému spotřebiteli spotřební předměty. Ideálem takových podmínek je vězení nebo kasárna. Tato barbarská jednotvárnost číhá za představami naturální ekonomiky socialismu“. (Kautsky , str. 260, citováno podle Lange [1], str. 139.) Druhým možným případem ekonomiky bez peněz je podle Kautskeho ekonomika, v níž by všechna zboží byla volně přístupná (Kautsky , str. 261, interpretace Lange , str. 139).

3 Odkazuje na J. Schumpeter: Capitalism, Socialism and Democracy, New York, Harper and Bros., 1942, p. 175. (Viz Hayek [4], str. 49.)

4   V podobné souvislosti Lerner i Lange cituji Trockého: „Kdyby existoval univerzální rozum, ... rozum, který by mohl současně registrovat všechny přírodní i společenské procesy, který by uměl měřit dynamiku jejich pohybu, který  by uměl předvídat výsledky jejich interakcí, takový rozum by ovštm mohl a priori vypracovat bez chyby vyčerpávající hospodářský plán, počínaje od počtu hektarů pšenice až k poslednímu knoflíku na vestě. Po pravdě řečeno, byro­kracie si často představuje, že má právě takový rozum k dispo­zici; proto se tak snadno vymaňuje z kontroly trhu a sovětské demokracie‘. (Trocky, str. 29—30.)

 

5  Na tomto místě připomíná Hayek M. Dobba [2] a Dobbovu recenzi Langeho stati v Modern Quarterly, 1939.

 

6 Aby nevzniklo nedorozuměni nutno uvést, že tento směr nepovažujeme za totožný s dnešním vyustěním našich diskusí.

 

7 Odkazuje na Joseph A. Schumpeter: Kapitalismus und Demokratie, druhé rozšířené vydání, Mnichov 1950, str. 277.

8 V tomto bodě Bornstein interpretuje Langeho mylně, když tvrdí, že i ceny spotřebních předmětů jsou určovány plánovacím orgánem (viz Bornstein, str. 86).

 

9  Příklad pouze dokumentuje, jak neurčité a v omyl uvádějící jsou pokusy o charakterizováni komplexních teorii jednoduchými nálepkami „centralistický přístup“ a „de­centralistický přistup“. V tomto jistě velmi důležitém bodě, tj. určováni míry akumulace, není správná charakteristika Drewnovského, který charakterizuje Baroneho jako přistup centralizovaných rozhodnuti a Langeho jako přistup decentra­lizovaných rozhodnuti (Viz Drewnowski, str. 119).

 

10Citován Sir Daniel Hall aj.: The Fruqtration of Science, London 1935, str. 142.

 

11 Viz např. Benjamin Ward: The Firm in Illyria: Market Syndikalism, The American Economic Review, 4/1958 a P. Pelikán, R. Kocanda: Socialistický podnik jako účastník trhu, Politická ekonomie 2/1967. 

 

12 Viz R. Kostka: Ai B hmotné odpovědnosti, Rudé právo 20. 4. 1967.

 

13 Tamtéž, str. 2.

 

 

 

 

OK Economics was designed and it is maintained by Oldrich Kyn.
To send me a message, please use one of the following addresses:

okyn@bu.edu --- okyn@verizon.net

This website contains the following sections:

General  Economics:

http://econc10.bu.edu/GENEC/Default.htm

Economic Systems:  

http://econc10.bu.edu/economic_systems/economics_system_frame.htm

Money and Banking:

http://econc10.bu.edu/Ec341_money/ec341_frame.htm

Past students:

http://econc10.bu.edu/okyn/OKpers/okyn_pub_frame.htm

Czech Republic

http://econc10.bu.edu/Czech_rep/czech_rep.htm

Kyn’s Publications

http://econc10.bu.edu/okyn/OKpers/okyn_pub_frame.htm

 American education

http://econc10.bu.edu/DECAMEDU/Decline/decline.htm

free hit counters
Nutrisystem Diet Coupons