Publications  

Plan&Market  


 

UVOD

0.1.   Položme si otázku, co se vybaví průměrnému ekonomovi v Československu, když uslyší mluvit např. o Lange-Lernerově modelu tržního socialismu. Obáváme se, že velmi málo, ne-li nic. A nebude to ani tak mnoho jeho vina.V učebnicích, jež studoval, a v běžně přístupných statích, jimiž své vzdělání doplňoval, nenašel ohlas mnohaleté mezinárodní diskuse o možnostech tržního socialismu. To např. americký student, poslouchající přednášky z tzv. „Comparative Economic Systems“, je na tom mnohem lépe. Má k dispozici učební pomůcky (Bornstein, Leeman,1) v nichž se nejen výše uvedeným terminem běžně operuje, ale jež i seznamují posluchače v pře­tisku s některými hlavními příspěvky zmiňované diskuse. Je to situace zajisté poněkud paradoxní, uvědomíme-li si, že diskuse o možnostech tržního socialismu je aktuální pro fungování naší a nikoli americké ekonomiky.

0.2.   Následující přehled si klade velmi skromný úkol: pokusit se alespoň v nástinu o rekonstrukci mnohaleté mezinárodní diskuse o možnostech tržního socialismu. Rozsah přehledu je omezen časovým limitem počátku druhé světové války a ne­zahrnuje pozdější příspěvky, jimž bychom rádi vě­novali pozornost později. Zvolený předěl má i jisté obsahové zdůvodnění. V průběhu diskuse byly již před druhou světovou válkou formulovány jisté otázky, na něž dosud nebyly dány odpovědi. Skon­číme právě u těchto otázek. Pozdější příspěvky se často ani nepokoušely odpovídat na tyto otázky, ale spiše přecházely k otázkám jiným, nebo přímo kritizovaly zaměření diskuse. Tvoří tedy nový, relativně samostatný okruh otázek.

Ani ve vymezeném časovém rozsahu si přehled ovšem nečiní nárok na úplnost. Chce spíše jen na diskusi upozornit a inspirovat k jejímu hlubšímu studiu, jež by teprve umožnilo i její vlastní zhodnoceni a využiti pro obohacení vlastních teoretických před­stav. I pro nás totiž platí to, co Hayek říká na adresu anglických ekonomů, že‘ totiž je plýtváním silami nedbat těchto předchůdců (Hayek [1] , str. 39).


 

 

 

 

OK Economics was designed and it is maintained by Oldrich Kyn.
To send me a message, please use one of the following addresses:

okyn@bu.edu --- okyn@verizon.net

This website contains the following sections:

General  Economics:

http://econc10.bu.edu/GENEC/Default.htm

Economic Systems:  

http://econc10.bu.edu/economic_systems/economics_system_frame.htm

Money and Banking:

http://econc10.bu.edu/Ec341_money/ec341_frame.htm

Past students:

http://econc10.bu.edu/okyn/OKpers/okyn_pub_frame.htm

Czech Republic

http://econc10.bu.edu/Czech_rep/czech_rep.htm

Kyn’s Publications

http://econc10.bu.edu/okyn/OKpers/okyn_pub_frame.htm

 American education

http://econc10.bu.edu/DECAMEDU/Decline/decline.htm

free hit counters
Nutrisystem Diet Coupons